RANNÍ MODLITBA PONOŘENÍ DO KRISTOVY KRVE

(napsal františkán P. Bartolomeo da Saluzzo, 1558 - 1617)

Ježíši, ponořuji do tvé Krve celý den, který se právě začíná a který je pro mě darem tvé nekonečné lásky. Ponořuji do tvé Krve sebe a všechny, které dnes potkám, na které si vzpomenu nebo se o nich něco dozvím. Ponořuji do tvé Krve všechny své blízké a ty, kteří mě prosí o modlitbu.

Pane, ponořuji do tvé Krve všechny situace, které dnes vzniknou, všechny záležitosti, které budu vyřizovat, rozhovory, které budu vést, práci, kterou budu vykonávat, jakož i svůj odpočinek.

Ježíši, zvu tě k těmto situacím, záležitostem, rozhovorům, práci a odpočinku. Prosím tě, aby tvá Krev omývala tyto lidi a tyto situace a přinášela jim osvobození, očištění, uzdravení a posvěcení podle tvé vůle.

Ať se dnes projeví sláva a moc tvé Krve. Přijímám vše, co mi dnes sešleš, ke slávě tvé Krve, užitku svaté Církve a na zadostiučinění za své hříchy.

Na přímluvu Panny Marie to vše předávám Bohu Otci. Celý se odevzdávám k dispozici Panně Marii. Bezvýhradně jí předávám svou minulost, budoucnost i přítomnost.

Amen.

"Neexistuje nic, bratři, co by vám všemohoucí Bůh nedaroval, pokud Ho budete prosit vytrvale, jménem svaté Ježíšovy Krve. Když prosíš o nějakou milost, modli se následovně:"

Ó Otče, Ó Synu, Ó Duchu Svatý, Ó Nejsvětější Trojice, Ó přečistá Panno Maria, všichni svatí a svaté nebe, prosím o tuto milost pro prolitou Krev mého Spasitele Ježíše Krista!Milí farníci,

     vkládám sem modlitbu za nás kněze, kteří Vám zde a v okolí sloužíme kněžskou službou, protože Vaše modlitby všichni potřebujeme. Za Vás je každý týden sloužena mše svatá a také Vás osobně vkládám denně do třetího desátku růžence. Prosím tedy i Vás o modlitby a zároveň za ně děkuji. 

P. Antonín Příkaský, OCarm.

Za kněze ve farnosti

Pane Ježíši, děkujeme ti, že máme mezi sebou kněze, tvého služebníka a správce Božích tajemství. Prosíme tě, dej mu věrnost a vytrvalost v tak svaté službě a nám živou víru, žes ho poslal ty. Učinils jej naším duchovním vůdcem: dej mu ducha moudrosti a rady; dej mu upřímnost otcovské lásky a nám dar úcty a oddanosti, ať pozorně nasloucháme jeho slovům. Vybral jsi ho z nás a pro nás, člověka, který se musí potýkat se slabostmi našimi i svými. Dej nám i jemu trpělivost a vzájemné pochopení. Dej mu zdraví pro jeho těžkou službu. Ať je naším dobrým pastýřem a přivede nás do nebe. Amen.

Kancionál 049D


Modlitba za manželství

Pane, není to jednoduché, když jsme tak každý jiný, a přesto tak blízko máme spolu žít. Dříve to bylo fascinující a napínavé. Dnes je to často únavné a mrzuté. Jsou situace, kdy svému/své .......... nerozumím. Někdy trpíme jeden druhým. Působíme si bolest, žijeme jako by zde ten druhý nebyl, nehledáme už cestu k sobě. 

Pane, chtěl bych přestat s nářkem a se stížnostmi, přestat s výčitkami, přestat obviňovat. Pane, pomoz mi, sebrat síly a znovu začít. Ty jsi ten Třetí v našem vztahu, do kterého jsi vstoupil prostřednictvím svátosti manželství. Ty jsi se připojil k nám. Ve znamení kříže s námi neseš zkoušky všedního dne. Pomáháš nám zvládnout hodiny osamocení a zklamání, aniž bychom zatrpkli. Pane, když ty s námi zůstaneš, pak zvládneme těžkosti, najdeme potom opět cestu    k sobě, potom se budeme vždy znovu učit dívat se na slabosti a chyby druhého očima lásky. 

Pane, zůstaň s námi. Dej, ať se rány našeho vztahu uzdraví větší vzájemnou láskou. Pomoz nám zvítězit nad odcizením se jeden druhému a místo toho si opět udělat radost. Amen.  


ZA POVOLÁNÍ DO KARMELSKÉ RODINY

Bože živý,

děkujeme ti za dar našeho karmelského charismatu,

a za všechny, kteří se rozhodli jít touto cestou.

Obnovuj, prosíme, ducha Karmelu v Evropě a v celém světě

a ukazuj nám cesty, po kterých máme dále kráčet.

Veď nás v našich plánech, hledáních a rozhodováních.

A povolávej si do našich řad nové následovníky Panny Marie a proroka Eliáše,

aby se duch horlivosti pro tvé Jméno šířil mezi lidmi naší doby.

O to tě prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.


ZA KARMEL (OBSÁHLEJŠÍ VERZE)

Trojjediný Bože, Bože Abrahámův, Izákův a Jakubův,

Bože živý, který jsi mluvil k otevřeným srdcím během celých dějin lidstva,

děkujeme ti za dar našeho karmelského charismatu,

děkujeme ti za svatého proroka Eliáše,

a za všechny, kteří se rozhodli jít v jeho stopách cestou Karmelu

a shromáždili se nejprve na karmelském pohoří

a později nesli ducha Eliášovy horlivosti do celého světa.

Děkujeme ti za dar Panny Marie, Matky a Královny Karmelu,

za její příklad uchovávání tvého slova v srdci a rozvažování nad ním.

Povolal jsi nás na tuto cestu a vybavil jsi nás k tomu svými dary.

Nyní tě tedy prosíme:

obnov ducha Karmelu v našich srdcích, abychom ho lépe uváděli do našich životů.

Ukazuj nám, jak lépe žít toto tvé volání k modlitbě, bratrství a službě.

A povolávej si do našich řad nové následovníky Panny Marie a proroka Eliáše,

aby se duch horlivosti pro tvé Jméno šířil mezi lidmi naší doby.

Veď nás v našich plánech, hledáních a rozhodováních,

dávej nám skrze svého Ducha dary moudrosti a rozlišování

a přetvářej nás všechny ve svědky tebe, Boha živého a pravého,

aby všichni poznali, že nás voláš k tajemnému a trvalému spojení s tebou.

Vyznáváme, že jsi živý, že je možné prožít svůj život před tvou tváří

a že je pro tebe radostí se s námi setkávat.

Obnovuj tedy ducha Karmelu v Evropě a v celém světě

a ukazuj nám cesty, po kterých máme dále kráčet.

O to tě prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.


APOŠTOLÁT MODLITBY

Každý, kdo se chce modlit spolu s papežem Františkem na konkrétní úmysly, se může zapojit do apoštolátu modlitby.

Měsíčně se nabízí úmysly k modlitbě: všeobecný nebo evangelizační, a urgentní, který je vypracován z podnětu papeže a reaguje na aktuální události. (Někdy se přidává národní, jejž navrhují místní biskupové)


Přikládám zde odkazy na různé modlitby zasvěcení se Kristu či Panně Marii, můžete si vybrat, která vám nejvíce sedí..