Milí farníci,

     vkládám sem modlitbu za nás kněze, kteří Vám zde a v okolí sloužíme kněžskou službou, protože Vaše modlitby všichni potřebujeme. Za Vás je každý týden sloužena mše svatá a také Vás osobně vkládám denně do třetího desátku růžence. Prosím tedy i Vás o modlitby a zároveň za ně děkuji. 

P. Antonín Příkaský, OCarm.

Za kněze ve farnosti

Pane Ježíši, děkujeme ti, že máme mezi sebou kněze, tvého služebníka a správce Božích tajemství. Prosíme tě, dej mu věrnost a vytrvalost v tak svaté službě a nám živou víru, žes ho poslal ty. Učinils jej naším duchovním vůdcem: dej mu ducha moudrosti a rady; dej mu upřímnost otcovské lásky a nám dar úcty a oddanosti, ať pozorně nasloucháme jeho slovům. Vybral jsi ho z nás a pro nás, člověka, který se musí potýkat se slabostmi našimi i svými. Dej nám i jemu trpělivost a vzájemné pochopení. Dej mu zdraví pro jeho těžkou službu. Ať je naším dobrým pastýřem a přivede nás do nebe. Amen.

Kancionál 049D

Modlitba za nová povolání

     Otče, dej, ať mezi křesťany povstanou četná kněžská povolání, která by udržovala živou víru a střežila památku tvého Syna prostřednictvím kázání slova a udílením svátostí, jimiž, Otče, ustavičně obnovuješ své věřící. Daruj nám svaté služebníky tvého oltáře, kteří budou pozornými a zapálenými strážci Eucharistie, která je svátostí Kristova největšího daru pro vykoupení světa. Povolej služebníky tvého milosrdenství, kteří by skrze svátost smíření rozdávali lidem radost z tvého odpuštění.

     Dej, Otče, ať církev s radostí přijímá četné inspirace Ducha Svatého a ať v učenlivosti vůči jeho vedení pečuje o povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu. Pomáhej biskupům, kněžím, jáhnům, zasvěceným osobám a všem pokřtěným křesťanům, aby věrně naplňovali své poslání ve službě evangeliu. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

(podle papeže Benedikta XVI.)

APOŠTOLÁT MODLITBY

Každý, kdo se chce modlit spolu s papežem Františkem na konkrétní úmysly, se může zapojit do apoštolátu modlitby.

Měsíčně se nabízí úmysly k modlitbě: všeobecný nebo evangelizační, a urgentní, který je vypracován z podnětu papeže a reaguje na aktuální události. (Někdy se přidává národní, jejž navrhují místní biskupové)


Přikládám zde odkazy na různé modlitby zasvěcení se Kristu či Panně Marii, můžete si vybrat, která vám nejvíce sedí..