Okolí

Kostelní Vydří a dolní kostel

Samotná obec Kostelní Vydří leží dole pod návrším s poutním kostelem. Prochází jí Vyderský potok, na němž bylo dříve několik rybníků. Jméno vesnice (i dvou dalších vesnic v nejbližším okolí) pochází zřejmě od slova vydra.

První zmínka o obci sahá do 14. století. Tehdy je tu již také doložen kostel Navštívení Panny Marie, tehdy farní, jehož původní gotická podoba prošla později úpravami, ale zůstává zřetelná i dnes (klenutí oken a kružby v nich). Kostel není uvnitř mimo čas bohoslužeb přístupný, ale zpravidla první červencovou neděli se tu slaví tzv. "dolní" pouť - svátek Navštívení Panny Marie (podle zažitého termínu před poslední úpravou liturgického kalendáře).

Nedaleko kostela stála tvrz, původně renesanční ze 16. století, později přestavěná na sýpku. K bydlení majitelům panství sloužil pak barokní zámeček, zbudovaný v její blízkosti počátkem 17. století, nově upravený počátkem 19. století.

Další historickou pamětihodností je kamenný barokní most (kolem roku 1730) se sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Josefa. Leží na historické cestě, nazývané kramářská, přicházející z návrší s klášterem a stoupající dál k Telči. Kramáři po ní vozili své zboží z Rakouska přes Slavonice až do Jihlavy.


Dačice

Baron Friedrich Maria Dalberg se narodil 29. ledna 1863 v Dačicích jako příslušník starého šlechtického rodu komořích z Wormsu, svobodných pánů z Dalbergu. Byl člověkem velmi vzdělaným a opravdově zbožným. Taková byla ostatně atmosféra rodiny, v níž vyrůstal. V létě 1888 podnikl Friedrich Maria cestu do Palestiny, o níž napsal a vydal podrobný cestopis. V roce 1904 se oženil s Karolinou von Raab a v následujících letech se stal otcem dvou synů, Josefa a Jana.

V letech 1907 a 1908, kdy se jednalo o získání řeholníků pro klášter v Kostelním Vydří, byl ještě pánem zámku i panství Friedrichův stařičký otec Friedrich Ferdinand Dalberg, lze ovšem předpokládat, že patronátní záležitosti již neřídil osobně, ale že se na tom podíleli ostatní členové rodiny, tedy jeho děti, mezi nimiž měl Friedrich jistě důležité slovo. Když šestaosmdesátiletý otec v září roku 1908 zemřel, zdědil Friedrich Maria jako jeho druhorozený syn panství Dačice a Kostelní Vydří - a tím také patronátní právo nad vyderským klášterem a farností. Záhy na to inicioval poslední úpravy dačického zámku, zejména vybudování pozdně secesní knihovny a zámecké kaple. Byl velkým milovníkem knih a sběratelem ex libris. Oba jeho synové Josef i Jan zemřeli bez potomků. Tak smrtí Jana Dalberga roku 1940 rod vymřel.


Friedrich s manželkou i oběma syny jsou pochováni na hřbitůvku na návrší naproti vyderskému klášteru. Latinské čtyřverší na náhrobku barona Friedricha Maria Dalberga prozrazuje, že ke Karmelu a ke karmelitánské mariánské zbožnosti měl osobní vztah. Sám totiž nosil škapulíř Panny Marie Karmelské: přijal jej již roku 1888 během své cesty do Svaté země přímo v klášteře Stella maris na hoře Karmel z rukou P. Šimona Stocha OCD. Ve svém cestopise o tom napsal: "Škapulíř je asi tou nejdůležitější a nejcennější památkou, kterou si ze svaté Hory může poutník odnést."

Na náhrobku barona Friedricha Maria stojí:

Pozvedni do nebeského království, Maria, tohoto služebníka
který toužil spočinout ve tvé blízkosti:
ten, jenž za života chránil své tělo znamením spásy
(tj. škapulířem),
ať je nyní v nebesích navěky obdarován zářícím šatem.


Telč, Nová Říše, Slavonice

Z dalších pozoruhodných církevních staveb v okolí můžeme zmínit město Telč s několika krásnými kostely, barokní kostel sv. Jana Nepomuckého za Telčí, při němž měl podle záměru zakladatelů rovněž stát klášter a sloužit poutníkům, premonstrátský klášter v Nové Říši a směrem ke Slavonicím uprostřed lesa a přírody další poutní místo Montserrat. I zde v letech 1911 - 1926 působili karmelitáni.


Spojení do Kostelního Vydří

z Dačic

Autobusem nebo pěší chůzí (40 minut).

Ke Kostelnímu Vydří vede od Dačic cesta směřující na Studenou.

z Telče
Odbočka silnice z Myslůvky přes les do Kostelního Vydří se v zimě neudržuje, pak je třeba i od Telče jet až do Dačic a odtud teprve do Kostelního Vydří.

od Studené
Cestou na Dačice, dva kilometry před Dačicemi odbočit vlevo na Kostelní Vydří.

Parkování
Před klášterem na dlážděném prostranství, o velké pouti na obcí zřízených parkovištích.

Nejbližší možnost stravování

Dačice